AUDIOVISUAL PRODUCERS´ ASSOCIATION
A POWERFUL VOICE FOR INDEPENDENT AUDIOVISUAL WORKS

CZ EN
AUDIOVISUAL PRODUCERS´ ASSOCIATION
A POWERFUL VOICE FOR INDEPENDENT AUDIOVISUAL WORKS

               

INFORMACE A POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, z. s., IČO  61379654 (dále jen „APA“)Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním

Vašich osobních údajů Asociací producentů v audiovizi, z. s., IČO, 61379654 (dále jen „APA“), se sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1.  

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.  


1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?  

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů je Asociace producentů v audiovizi, z. s.,  IČ: 61379654, se sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1,  telefon: 604262623, email: apa@asociaceproducentu.cz

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím odpovědné osoby, kterou jsme jmenovali a kterou je:  

Iva Šádková Adresa: Národní 60/28, Praha 1, 110 00  telefon: 604262623 email: sadkova@asociaceproducentu.cz  


2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?   

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícími právními předpisy.

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom umožnili plnění smluvního nebo členského vztahu mezi Vámi a APA, splnili zákonné povinnosti APA a chránili oprávněné zájmy APA.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:  

 1. smlouvy mezi Vámi a APA, a to za účelem splnění vzájemných povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody;  nebo
 2. na základě členského vztahu mezi Vámi a APA (členové APA – fyzické osoby); nebo
 3. platných právních  předpisů  (například  v oblasti pracovněprávní,  daňové,  sociálního zabezpečení a další), a to za účelem plnění zákonných povinností APA; nebo
 4. oprávněného zájmu APA, to za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku APA; nebo
 5. na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely.


Právním základem pro zpracování osobních údajů může být jeden či více bodů výše.  

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního nebo členského vztahu, zákonného důvodu, oprávněného zájmu APA nebo po dobu trvání uděleného souhlasu.

Po jeho ukončení existence právního základu pro zpracování osobních údajů uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.  

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.   Osobní údaje APA zpracovává manuálně i automaticky  přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů, kteří však vždy garantují dodržení těchto podmínek zpracování. Ochrana osobních údajů je APA technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou, a to jak fyzicky tak elektronicky.  


3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?   

Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:  


V případě smluvních partnerů:    

 • datum a místo narození        

 • adresa trvalého pobytu/místa podnikání a kontaktní    adresa/adresa provozovny        

 • IČ    

 • vzdělání, praxe, reference        

 • kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo a    kontakty pro elektronickou komunikaci


V případě členů:    

 • datum a místo narození        

 • adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa        

 • pozice  

 • vzdělání, praxe, reference        

 • kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo a    kontakty pro elektronickou komunikaci

 • státní občanství    


V případě zpracování ze zákona a pro účely oprávněného zájmu APA:

 • Osobní údaje které jsou pro uvedený účel nezbytné


V případě udělení souhlasu:

 • Osobní údaje poskytnuté APA ke zpracování na základě souhlasu        4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?   

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. U APA platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy APA.  V případě předání Vašich  osobních  údajů mimo APA jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

Vysoké standardy ochrany osobních údajů, které platí u APA pro zpracování osobních údajů, platí i vůči osobám mladším 18 let v nezměněném rozsahu. Tyto standardy jsou pro zpracování osobních údajů osob mladších 18 let plně dostačující. Poskytujete-li APA osobní údaje osob mladších 18 let nebo souhlas jejich jménem jako rodič  nebo  jiný  zástupce  nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o osobě mladší 18 let není v rozporu s jejími zájmy, a že osobu mladší 18 let o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo APA s výjimkou případů, kdy:    

 • máme Váš souhlas,     

 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis        

 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem


Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.    


6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?   

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva:  

 • požadovat přístup k osobním údajům, které jsou o Vás    zpracovávány, čímž se rozumí právo získat od APA potvrzení,    zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou    zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup    k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v    článku 15 GDPR;    

 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás    zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům    zpracování máte v některých případech právo požadovat také    doplnění neúplných osobních údajů (článek 16 GDPR);    

 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou    upraveny v článku 17 GDPR;    

 • požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech,    které jsou upraveny v článku 18 GDPR;    

 • získat osobní údaje, které mne týkají ve strukturovaném,    běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte    právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s    omezeními uvedenými v článku 20 GDPR; 

 • vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR    


Je-li podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, můžete souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat.  

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu:

Národní 60/28, Praha 1, 110 00 anebo na e-mail: apa@asociaceproducentu.cz

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:  


Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www: https://www.uoou.cz


7. Kde se dozvíte více?   

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na odpovědnou osobu, kterou je:
Iva Šádková Adresa: Národní 60/28, Praha 1, 110 00 telefon: 604262623 email: sadkova@asociaceproducentu.cz


Tato informace a poučení o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu.  


V Praze dne 1.8.2021  

 

Asociace producentů v audiovizi, z. s.,