ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

CZ EN
ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI
SILNÝ HLAS NEZÁVISLÉ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

STIPENDIA

APA nejen dlouhodobě zastupuje zájmy svých členů, funguje jako informační zdroj napříč audiovizuálním sektorem, ale dbá také na kultivovanost českého audiovizuálního prostředí.

Profesionalitu a vzdělanost v producentském oboru APA podporuje prostřednictvím finančních stipendií/dotací pro producenty. Na podnět samotných producentů vznikl „Program na podporu účasti producentů na vzdělávacích programech“ a oficiálně funguje od roku 2013.

 • Podpora je udělována producentům na vzdělávací programy, workshopy či kurzy, které přispívají k rozvoji producentských schopností. 
 • Stipendium pokrývá pouze náklady na kurzovné producenta, nikoliv náklady spojené s dopravou, ubytováním či kurzovné pro další členy týmu. 
 • Stipendia jsou udělována až do výše 50% kurzovného, avšak v maximální výši 1.000 EUR
 • O udělení stipendií rozhoduje představenstvo APA na základě žádosti
 • O stipendium mohou žádat i studenti filmových škol nebo producenti, jež nejsou členem APA
 • Podmínkou je zaslání vyplněné žádosti včetně příloh.
 • Žádost o stipendium lze podat po obdržení potvrzení o zařazení do daného vzdělávacího programu, nejpozději však do 14 dní po skončení vzdělávacího programu nebo po ukončení jeho poslední části (v případě rozdělení vzdělávacího programu do více částí). 
 • Na konkrétní vzdělávací program může každý stipendista žádat pouze jedenkrát.
 • Při podání žádosti musí mít žadatel vyřešené všechny závazky vůči APA (odevzdané závěrečné zprávy předchozích stipendií, zaplacené členské příspěvky).
 • O stipendium lze žádat pouze 1x v daném kalendářním roce.
 • Uzávěrky žádostí v tomto roce jsou 30. dubna, 31. srpna a 20. prosince.
 • Rozhodnutí o udělení finanční podpory obdrží žadatel do 14 dnů po rozhodnutí představenstva.
 • Žádosti o stipendia se podávají naskenované na emailovou adresu apa@asociaceproducentu.cz
 • Do 14 dnů po absolvování vzdělávacího programu je povinností stipendisty předložit závěrečnou zprávu, která je následně zveřejněna na webu APA. 20% stipendia je splatné až po předložení závěrečné zprávy.